Вид  та основні цілі документа державного планування:

Детальний план території з метою проведення нового будівництва будівель та реконструкції існуючих будівель для птахівництва на території Глинянської міської ради Львівської області (за межами населеного пункту) є містобудівною документацією, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території. Детальний план території розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальні плани територій одночасно з їх затвердженням стають невід’ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану.

Детальний план території повинен містити відомості про межі та правові режими всіх режимоутворюючих об’єктів та всіх обмежень у використанні земель (у тому числі обмежень у використанні земель у сфері забудови), встановлених до або під час розроблення проєкту.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території визначає:

 • принципи планувально-просторової організації забудови;

 • червоні лінії та лінії регулювання забудови;

 • у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту функціонального призначення режим та параметри забудови території, розподіл територій згідно з будівельними нормами;

 • містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;

 • систему інженерних мереж;

 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;

 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

У даному проєкті детального плану території з метою проведення нового будівництва будівель та реконструкції існуючих будівель для птахівництва на території Глинянської міської ради Львівської області (за межами населеного пункту) опрацьовано планувальне рішення використання території площею 19,50 га, в т. ч. ділянка проєктування - 10,72 га. 

Характеристика поточного стану довкілля:

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована при адміністративній межі м. Глиняни, зі сходу від центру міста.

Територія опрацювання обмежена: існуючими вулицями та проїздами, в т. ч. до території птахофабрики та інших виробничо-складських об’єктів; територією, що використовується для городництва; руслом стр. Перегноївка та ін.

Дана ділянка використовується як птахофабрика для вирощування курей-бройлерів потужністю до 1 млн курей в рік. Ділянка забудована одноповерховими будівлями (в т. ч. 8 пташників). На території птахофабрики розміщені дві водозабірні свердловини і водонапірні вежа, ТП 10/0,4 кВ і ГРП; також до території підходять ЛЕП 10 кВ.

Дотично до території опрацювання знаходиться пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, інші відомі об’єкти культурної спадщини в межах ДПТ відсутні. 

Клімат району розміщення м. Глиняни – помірно континетальний. Це волога, помірно тепла агрокліматична зона з добре вираженими усіма чотирма порами року. Середньорічна температура: +6, 8 °С. Переважають західні і південно-західні вітри; взимку бувають східні. Середня кількість опадів: 650-730 мм за рік, максимальна кількість - у червні-липні. Висота снігового покриву 15-20 см, сніговий покрив нестійкий. До стихійних погодних явищ належать: град, пізні весняні приморозки, буревії, посухи. Територія опрацювання належить до Борщовицького природно-сільськогосподарського району. В геоструктурному відношенні – це  південна частина Галицько-Волинської западини, яка у свою чергу належить до Східно-Європейської платформи і заповнена потужною товщею (4-5 км) осадових порід. Це лісостеповий ландшафт. Територія має відносно плавну форму рельєфу, який представлений широкими вододільними місцевостями. Структура ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь представлена такими агровиробничими групами ґрунтів: ясно-сірі та сірі опідзолені супіщані та легкосуглинкові; темно-сірі опідзолені та реградовані легкосуглинкові ґрунти; чорноземи опідзолені та реградовані легкосуглинкові; чорноземи типові малогумусні середньосуглинкові; лучні та чорноземно-лучні легкосуглинкові ґрунти; дернові піщані та глинисто-піщані глеюваті ґрунти; дернові піщані та глинисто-піщані глейові ґрунти; лучно-болотні торфувато-болотні ґрунти; торфово-болотні та торфовища  неосушені і осушені. 

В цілому стан навколишнього середовища на території проєктування можна характеризувати як задовільний.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території,  де розміщується ділянка, що проєктується.

 

Основні екологічні проблеми території опрацювання:

Основні виявлені та потенційні екологічні проблеми 

на території міста Глиняни:

 

Екологічна сфера

Екологічна проблема

Атмосферне повітря

Забруднення  атмосферного повітря автотранспортом.

Промислове забруднення атмосферного повітря.

Водні ресурси

Забруднення місцевих водойм. 

Здоров’я населення

Якість питної води.

 Вплив забрудненого повітря на здоров’я населення.

Поводження з відходами

Відсутність роздільного збору ТПВ. Локальні несанкціоновані сміттєзвалища.

Грунти та надра

Забруднення грунтів хімічними речовинами.

Забруднення грунтів відходами виробництва. 

 

Цілі охорони довкілля:*

 

Сфери охорони довкілля

Основні екологічні проблеми, пов’язані із проєктом ДДП

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

 • Атмосферне повітря

 • Вплив автотранспорту та промисловості на стан повітря

 • Зменшення викидів шкідливих речовин 

 • Водні ресурси

 • Забруднення місцевих водойм

 • Захист природних вод від  негативного впливу

 • Раціональне управління водними ресурсами

 • Захист підземних вод та доведення якості колодязної води до санітарних норм

 • Поводження з відходами

 • Відсутність роздільного збору ТПВ 

 • Локальні несанкціоновані сміттєзвалища

 • Організація роздільного збору сміття

 • Зменшення небезпечних властивостей промислових відходів

 • Застосування інноваційного одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва та побутових відходів

 • Ґрунти  та надра

 • Забруднення грунтів хімічними речовинами

 • Забруднення грунтів відходами виробництва

 • Організація раціонального використання забруднених земель

 • Застосовання меліоративних, агрономічних, селекційних заходів

*відповідно до екологічних проблем території опрацювання.

Перелік та обсяг інформації для проведення СЕО:

Для розроблення СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;

 • статистичну інформацію;

 • лабораторні дослідження стану довкілля;

 • дані моніторингу стану довкілля;

 • оцінку впливу на довкілля планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Перелік та характеристика потенційних джерел впливу на довкілля, а також можливих меж зон впливу від них:

Основні фактори впливу на довкілля, пов’язані із розробленням детального плану території з метою проведення нового будівництва будівель та реконструкції існуючих будівель для птахівництва на території Глинянської міської ради Львівської області (за межами населеного пункту):

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря через діяльність проєктованого об’єкту;

 • забруднення навколишнього середовища промисловими та побутовими відходами;

 • хімічне забруднення довкілля;

 • фізичний вплив (шум, вібрація тощо);

 • соціальний вплив (умови праці та/чи побуту, цивільний захист тощо);

 • техногенна та/чи антропогенна дія на поверхневі, підземні води та  ґрунти.

В. О. Мельник (Екологічні проблеми сучасного птахівництва, Інститут птахівництва УААН) виконано аналіз впливу птахівницьких підприємств на довкілля. За оцінками фахівців, на сільське господарство приходиться до 20% всіх викидів токсичних речовин в навколишнє середовище. До одного з найбільших забруднювачів довкілля серед сільськогосподарських товаровиробників належить галузь птахівництва.

Негативний вплив птахівницьких підприємств на екологію проявляється в таких формах:

 • забруднення наземних водоймищ, грунтів і ґрунтових вод твердими відходами (послід, підстилка, птиця, що загинула, відходи забою птиці тощо) та продуктами їх розкладу;

 • забруднення наземних водоймищ, грунтів і ґрунтових вод стічними водами, насиченими мінеральними і органічними речовинами, дезінфектантами, інсектицидами, лікарськими препаратами, нітратами тощо, що утворюються при напуванні птиці, переробці продукції, митті приміщень, обладнання, зберіганні та утилізації відходів;

 • забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих газів та пилу, які утворюються в результаті життєдіяльності птиці, мікробіологічного розкладу посліду, підстилки та інших відходів;

 • мікро- та макробіологічного забруднення довкілля (мікроорганізми, гельмінти, мухи тощо);

 • вилучення території під птахівницькі підприємства;

 • погіршення внаслідок діяльності птахівницьких підприємств умов існування для природної біоти.

Санітарно-захисні зони встановлюються відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Вплив  транскордонних екологічних  наслідків проєктованого об’єкту на інші держави відсутній. 

Розгляд виправданих альтернатив, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

 

У контексті СЕО детального плану території з метою проведення нового будівництва будівель та реконструкції існуючих будівель для птахівництва на території Глинянської міської ради Львівської області (за межами населеного пункту) альтернативних варіантів не передбачається у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.

Проєктні рішення ДПТ відповідають генеральному плану м. Глиняни, цільовому призначенню та існуючому використанню території. 

Відмова від провадження планованої діяльності призведе втрати факторів соціально-економічного зростання території, унеможливить інвестування у сучасні засоби виробництва та технологічні вдосконалення для  мінімізації шкідливих впливів.

Параметри кожного проєктного об’єкту у випадку відхилення від рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначаються ескізними намірами забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством  порядку.

Стосовно інших видів планованої діяльності - Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

 

Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля:

Для покращення в Україні ситуації із захистом довкілля у птахівництві, на думку В. О. Мельник, в загальнодержавному масштабі необхідно зробити наступне:

 • Розробити Державну цільову програму зменшення забруднення довкілля підприємствами агропромислового комплексу. Забезпечити її відповідним фінансуванням, як за рахунок коштів Держбюджету, так і за рахунок самих підприємств.

 • Удосконалити законодавчу базу, що регламентує діяльність птахівницьких підприємств щодо захисту довкілля, привести її у відповідність до законодавства країн ЕС. 

 • Розширити мережу регіональних лабораторій, які здійснюють екологічний моніторинг підприємств, оснастити їх сучасним обладнанням. Налагодити постійний екологічний моніторинг діяльності птахівницьких підприємств.

 • Віднести до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки розробку та впровадження новітніх природоохоронних технологій та обладнання для утримання птиці, переробки продукції і відходів, очищення стічних вод, паро-пило-газових викидів.

 • Відповідним державним установам здійснювати видачу ліцензій на діяльність птахівницьким підприємствам тільки за умови гарантованого дотримання ними усіх екологічних норм.

 • Мінагрополітики збільшити частку компенсації птахівницьким підприємствам вартості придбаного нового обладнання і поліпшити їм умови надання льготних кредитів на його придбання, якщо це обладнання дає змогу зменшити забруднення довкілля.

За результатами аналізу існуючого стану території щодо обмежень розвитку за принципами збереження і раціонального використання земельних ресурсів, дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище з урахуванням потенційних його можливостей, дотримання санітарних нормативів, встановлення санітарно-захисних зон, охорони та попередження забруднення джерел водопостачання, запобігання шкідливим впливам  встановлено, що на проєктованій території відсутні особливо цінні землі  і зелені насадження, залягання корисних копалин.

Проєктом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови перебування на ділянці ДПТ.

Даним ДПТ передбачено комплексний благоустрій території, влаштування належного озеленення, а також комплекс заходів з інженерної підготовки території, до яких включено вертикальне планування території та поверхневе водовідведення.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

 • Основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування.

 • Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

 • Екологічні проблеми, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються  детального плану території.

 • Зобов’язання  у сфері охорони  довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням  негативного впливу на здоров’я населення.

 • Заходи, які передбачається вжити  для запобігання, зменшення та пом’якшення  негативних наслідків виконання детального плану території.

 • Обгрунтування вибору  виправданих альтернатив.

 • Заходи, передбачені  для здійснення моніторингу  наслідків виконання детального плану території для  довкілля.

 • Резюме нетехнічного характеру інформації.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції:

Глинянська міська рада:

80720, Львівська область, Львівський район, м. Глиняни, вул. Шевченка, буд. 38 

 

Строки подання зауважень і пропозицій:

Відповідно  до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - 15 днів з дня отримання  заяви про визначення обсягу  стратегічної екологічної оцінки  детального плану території з метою проведення нового будівництва будівель та реконструкції існуючих будівель для птахівництва на території Глинянської міської ради Львівської області (за межами населеного пункту).

Фото без опису