Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту внесення змін до детального плану території по вул. Львівській, 82 в м. Глиняни Львівського району Львівської області з метою впорядкування території, визначення площ та параметрів забудови земельної ділянки (кадастровий номер 4621810200:01:006:0063), з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02) з розміщенням будівель та споруд біологічної очистки відходів виробництва в межах земельної ділянки на якій розташоване підприємство

 

 

1. Замовник СЕО

Глинянська міська рада Львівського району Львівської області (вул. Т. Шевченка, 38, м. Глиняни, Львівський р-н, Львівська обл., 80721).

ЄДРПОУ: 04374430

 

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п. 4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Проект розроблено на замовлення Глинянської міської ради  відповідно до Рішення №3142 від 12 серпня 2022 року.

Проект розробляється відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
 • Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Згідно з генеральним планом м. Глиняни, ділянка опрацювання ДПТ розмташована на території промисловості.

Детальний план розроблений в межах структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Глиняни – місто районного значення, адміністративний центр Глинянської міської об'єднаної територіальної громади, Львівського району (колишній Золочівський район), Львівської області. Розташоване за 10 км від залізничної станції Красне і за 41 км на схід від Львова.

Площа міста становить 5,45 км2. Кількість населення – 3140 осіб. Щільність населення – 576,15 ос/км2.

В геоморфологічному відношенні територія міста Глиняни розташована в районі Підподільської хвилясто-останцевої денудаційної рівнини. Переважаючим типом рельєфу є рівнинний рельєф.

Клімат помірно-континентальний з порівняно м'якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна температура повітря – +7,°С. Найхолодніший місяць січень (середня температура +17°С). За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні – 200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку), західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4 м/с.

Місце розташування населеного пункту та геоморфологічна структура території зумовили її гідрологічні та гідрогеологічні умови. Відповідно до схеми «Гідрологічне районування Львівської області» територія належить до басейну річки Західний Буг, що в свою чергу належить до басейну Балтійського моря.

У загальній схемі гідрогеологічного районування України район обстежень відноситься до Західної частини Волино-Подільського артезіанського басейну. У межах зони активного водообміну підземні води залягають в четвертинних алювіально-делювіальних відкладах.

Ґрунтовий покрив району досить різноманітний. Найпоширенішими типами ґрунтів є: дерново-підзолисті, сірі опідзолені, дернові, лучні ґрунти

Деревна рослинність представлена, переважно, мішаними лісами. Тут поширені грабові ліси з домішками сосни, вільхи та вкрапленнями бука. Лучно-трав’яниста рослинність сіножатей і пасовищ представлена травостоєм різного ботанічного складу.

Ділянка, яка розглядається даним детальним планом знаходиться у західній частині м. Глиняни Львівської області.

Проектом передбачається влаштування приміщення для мийки картоплі, склад готової продукції, силосні сховища для мезги, споруди біологічної очистки.

Проектовані об’єкти відносяться до видів планованої діяльності, щодо яких передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки

а) Розробка Детального плану території не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Повітряне середовище.

Вплив планової діяльності, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин при будівництві та функціонуванні проектованих об’єктів буде незначним. Функціонування споруд біологічної очистки може спричиняти викиди, оксидів вуглецю, метану тощо.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться.

Водне середовище.

Вплив відбуватиметься за рахунок утворення та відведення стічних вод.

Ймовірний негативний вплив на якісний стан поверхневих та підземних  водних об’єктів внаслідок діяльності проектованих споруд біологічної очистки перш за все може відбуватися внаслідок скиду неочищених або недостатньо очищених стічних вод. У результаті можливе забруднення органічними речовинами, біогенними та небезпечними речовинами.

Геологічне середовище.

Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Ґрунти на ділянці не відносяться до особливо цінних груп ґрунтів.

Тверді відходи

Передбачено вивіз та подальшу утилізацію відходів з проектної території. Побутові та експлуатаційні відходи утилізуються або вивозяться на переробку в залежності від їх виду за окремими договорами. Відповідно до п.2.11 ДСНіП утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ №145 від 17.03.2011р., передбачено організацію роздільного   збирання   побутових   відходів.

За рахунок передбачених будівельних, технологічних та природоохоронних заходів, направлених на вдосконалення технологічного процесу, експлуатація проектованого об'єкта є екологічно безпечною.

 

б) На території опрацювання ДПТ та в її околицях відсутні об’єкти природно-заповідного фонду України. Територія опрацювання ДПТ знаходиться на значній віддалі від територій Смарагдової мережі України у Львівській області.

На території опрацювання ДПТ об’єкти культурної спадщини відсутні.

в) Зважаючи на географічне положення м. Глиняни та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі сценарії розвитку:

1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому.

2. Сценарій раціонального розвитку. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

 

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

 

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

В цілому, розроблений у відповідності до державних містобудівних норм, санітарних норм і правил, проект детального плану території не матиме негативних наслідків.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та приміщень;

– рекультивація порушених земель;

– відведення поверхневого стоку з території;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ;

– забезпечення благоустрою території.

 

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

- основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Глинянська міська рада Львівського району Львівської області (вул. Т. Шевченка, 38, м. Глиняни, Львівський р-н, Львівська обл., 80721).

 

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту внесення змін до детального плану території по вул. Львівській, 82 в м. Глиняни Львівського району Львівської області з метою впорядкування території, визначення площ та параметрів забудови земельної ділянки (кадастровий номер 4621810200:01:006:0063), з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02) з розміщенням будівель та споруд біологічної очистки відходів виробництва в межах земельної ділянки на якій розташоване підприємство (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

Міський голова                                        Володимир ЧОРНОПИС