Додаток 2

                                                                                       до рішення Глинянської міської ради

                                                                                       від 08 грудня 2023 року

    №  3813

 

        

ПОЛОЖЕННЯ

                           про відділ організації надання адміністративних послуг

                                           Глинянської міської ради

                                «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

1. Відділ організації надання адміністративних послуг ради (далі – відділ) є структурним підрозділом, що утворений Глинянською міською радою Львівського району Львівської області для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), і на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого Центру.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу приймається Глинянською міською радою радою (далі – Рада).

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

 

1) здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру; 

2) керівництво діяльністю Центром;

3) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону (підтвердження державою офіційного визнання факту набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

4) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

5) реалізація повноважень з питань реєстрації актів цивільного стану;

6) реалізація повноважень з питань надання паспортних послуг;

7) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Начальник та інші працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

6. Відділ очолює начальник відділу. 

Основні завдання начальника відділу:

1) здійснення керівництва діяльністю відділу, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності відділу, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи відділу;

3) представлення відділу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) організація інформаційного забезпечення роботи відділу, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

5) сприяння створенню належних умов праці у відділі та Центрі, внесення пропозицій … голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення відділу та Центру, внесення пропозицій міському голові щодо преміювання працівників відділу та Центру;

6) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови;

7) виконання функцій реєстратора Центру;

8) виконання повноважень керівника ЦНАП;

9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

10) планування роботи відділу, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

11) розроблення Положення про відділ, посадових інструкцій працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

12) звітування про проведену роботу відділу та Центру у визначеному порядку;

13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників відділу загалом;

14) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою.

7. Завдання, права та відповідальність працівників відділу визначаються відповідно до законодавства, цим Положенням та у посадових інструкціях. 

8. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

9. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу   здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

Секретар міської ради                                   Марія  ЯРЕМЧУК