Оголошуються громадські обговорення аналітичного звіту за результатами містобудівного моніторингу Глинянської місьокї ради Львівськошго району Львівської області. Початок громадського обговорення 17 січня 2023 року. Пропозиції та зауваження приймаються до 27 січня 2023 року за адресою м. Глиняни, вул. Шевченка, 38, інд. 80720. відповідальна особа за проведення громадських обговорень та складання аналітичного звітуза результатами містобудівного моніторингу - начальник відділу містобудуваня і архітектури - головний архітектор СИРВАТКА Андрій.

 

Аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу

Глинянської міської ради Львівського району Львівської області

за період від 12 серпня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

 

Заходи містобудівного моніторингу територіальної громади проведено відповідно до вимог статті 23 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в порядку, визначеному наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 № 170 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 14.12.2021 № 333) (далі - Порядок).

Уповноваженим органом містобудування та архітектури Глинянської міської ради визначено об’єктами містобудівного моніторингу:

-           Генеральні плани населених пунктів: м. Глиняни(2010), с. Куровичі(2016), с. Солова(2021), с.Печенія(2016 ), с. Словіта(2018), с. Якторів(2018), с. Підгайчики(1996), с. Погорільці(1972), с. Шопки(2010).

-           Детальні плани території(далі ДПТ) поза межами населених пунктів:

 ДПТ з метою проведення нового будівництва будівель та реконструкції існуючих будівель для птахівництва на території Глинянської міської ради Львівської області(за межами населеного пункту)

ДПТ для будівництва кладовища та полігону твердих відходів в урочищі «СКІТНЯ» на землях Глинянської міської ради Золочівського району Львівської області (за межами населеного пункту)

Інформування громадськості щодо початку підготовки аналітичного звіту проведено шляхом опублікування повідомлення на веб-сайті  https://hlyniany-rada.gov.ua/news/1671456503/ - дата оприлюднення – 19 грудня 2022 року.

Прийом пропозицій громадськості проведено в період  з 19 грудня 2022 року до 5 січня 2023 року. У вказаний період пропозицій громадськості не поступитло.

Інформацію про проведення громадських обговорень проєкту аналітичного звіту розміщено на офіційному веб-сайті 16 січня 2023 року  .

Громадські обговорення проєкту аналітичного звіту проведено в період з 17 січня 2023 року до 27 січня 2023 року(включно) .

Розділ 1. Топографічний моніторинг:

    1. Оновлення баз топографічних даних (оновлення топографічної основи території);

Оновлення топогеодезичних даних проводилося при розробці містобудівних проектів.

а) при розробленні генеральних планів населених пунктів

- м. Глиняни топопідоснова М1:5 000-

- с. Підгайчики – проект схеми генерального плану виконаний на топозйомці М1:10 000, складеній ГУГК в 1986р. і приведеній до М1:5 000

- с. Погорільці – опорний план села виконано на топопідоснові М1:2000 складено в 1971р.

- с. Шопки – топопідоснова М1:2 000

- с. Якторів – топопіодснова М1:5 000

- с. Словіта – топопіодснова М1:5 000

- с. Куровичі – топопідоснова М1:5 000

- с. Солова – топопідоснова М1:5 000

б) при розробці детальних планів території поза межами населених пунктів

- Технічний звіт про інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування для будівництва сміттєзвалища в урочищі «Скитня» на території Глинянської міської ради(2011р.)

1.2. Зміни на місцевості, що створюють необхідність оновлення баз топографічних даних;

            На момент проведення моніторингу відсутні зміни на місцевості що створюють необхідність оновлення баз топографічних даних.

            Для розробки комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади має бути виконане оновлене топогеодезичне знімання всієї території Глинянської територіальної громади.

 

Розділ 2. Моніторинг навколишнього середовища

2.1. Стан довкілля, узагальнені обсяги природно-ресурсного потенціалу, рівень та умови його використання.

Стан довкілля території Глинянської ТГ характеризується як помірно забруднений. Основними екологічними проблемами є: локальне забруднення повітря і поверхневих вод, ерозія ґрунтів на крутосхилових ділянках та забруднення територій твердими побутовими відходами.

Територія Глинянської ТГ розташована в південно-західній окраїні Давньої Східно-Європейської платформи. Тут поширені та розвідані родовища глин.

Рельєф території різноманітний, адже громада розташована на стику двох географічних районів: Малого Полісся (Пасмове Побужжя) і Подільської височини (Гологори).

Клімат м'який, і трохи вогкуватий помірно-континентальний.

Через територію Громади протікають дві невеликі річки: р. Перегноївка та р. Тимковецький Потік. Перша бере початок в горах Словітського лісу недалеко від витоку р. Гнила Липа, протікає через села Словіта, Кривичі і Перегноїв. Друга бере свій початок в Ганачівських лісах на Перемишлянщині, тече через села Солову, Куровичі, Вижняни, Заставне, Розворяни аж до м. Глиняни. Колись ці річки були дуже повноводними, часто широко розливалися, затоплюючи низинні поля, луки і сіножаті.

Крім цього, наявні ставки, які здебільшого розташовані в заплавах річок.

Ґрунтовий покрив представлений чорноземами опідзоленими й типовими малогумусними, лучними та темно-сірими опідзоленими ґрунтами. Ґрунти родючі, сприятливі для садівництва і городництва, на них щедро родять злакові, технічні і овочеві культури.

Значна частина території зайнята с/г землями на місці дубових і букових лісів. Незначну частку займають букові ліси з бука звичайного та домішкою хвойних (ялини, ялиці) та інших широколистяних порід (клена-явіра, граба, дуба звичайного).

2.2. Характеристика природної та техногенної безпеки.

Для населення і території громади відсутній ризик виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

2.3. Екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель, водного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення.

Значна частина території громади зайнята с/г землями, які інтенсивно використовуються приватними підприємствами та фермерськими господарствами для вирощування зернових та технічних культур, бобових культур і насіння олійних культур. Ґрунти родючі, сприятливі для садівництва і городництва.

З метою зменшення забруднення поверхневих вод завдяки централізованому водовідведенню та очищенню господарсько-побутових стічних вод від населення та вторинних водокористувачів на очисних спорудах біологічного очищення перед їх відведенням у поверхневі водні об’єкти, ліквідації вигрібних ям, які споруджені без дотримання санітарних норм і правил, мають незадовільний, розгерметизований стан, що призводить до забруднення ґрунтів, підземних водоносних горизонтів, зменшення самовільних скидів стічних вод на рельєф місцевості та у поверхневі водні об’єкти від частини населення в якої відсутні вигрібні ями, покращення якості питної води, зменшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище проводяться роботи з будівництва каналізаційних мереж та очисних споруд для очищення стічних вод м. Глиняни.

Крім цього, НПС «Куровичі» ЛВДС «Броди» АТ «Укртранснафта» у с. Куровичі здійснює скид господарсько-побутових та виробничих стічних вод з власних очисних споруд біологічного очищення у р. Тимковецький Потік.

Основними джерелами викидів парникових газів в атмосферне повітря є:

- житловий сектор (в результаті споживання електроенергії та спалювання природного газу з метою забезпечення комфортних умов проживання);

- підприємства (в результаті споживання електроенергії та газу в технологічному процесі, при наданні послуг чи забезпеченні комфортних виробничих умов);

- транспортна сфера (в результаті спалювання викопного палива транспортними засобами, які використовують мережу доріг).

Однак, можна стверджувати, що обсяги викидів СО2 не є суттєвими, і до того ж, за останні роки зросло використання джерел відновлюванної енергії.

2.4. Небезпечні зони відвалів породи гірничодобувних підприємств, вугільних шахт, зон катастрофічного затоплення, затоплення паводковими водами, районів імовірних провалів та зсувів.

Відсутні.

2.5. Результати інженерних, геологічних і гідрологічних вишукувань та відомостей про наявність корисних копалин і підземних вод.

На території громади розвідані родовища:

Глинянське родовище суглинків(спецдозвіл на користування №2964 від 18.04.2003р.)

Соловецьке родовище малопластичних суглинків

У м. Глиняни КП «Зодчий» здійснює забір підземних вод з артезіанської свердловини з дебітом 4,5 м3/год, яка розташована в центральній частині міста з метою централізованого водопостачання частини населення та вторинних водокористувачів міста. Обсяг забору води за 2020 р. становив 9,9 тис. м3/рік.

Крім цього, для забезпечення сільськогосподарського водопостачання інших населених пунктів громади здійснюється забір підземних вод населенням з індивідуальних колодязів. Обсяг забору води за 2020 р. становив 63,8 тис. м3/рік.

Разом з цим, на території громади розташовані підприємства, які мають власні підземні водозабори та відповідно здійснюють забір підземних вод (ТзОВ «Стронг Енерджі Захід», ПП «Глиняни-Агро», НПС «Куровичі» ЛВДС «Броди» АТ «Укртранснафта», ТзОВ «Агроль», ПП Західний Буг», ФГ «Улар», ФГ «Якторів»).

2.6. Санітарно-гігієнічний стан земель, водного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення.

Значна частина території громади зайнята с/г землями, які інтенсивно використовуються приватними підприємствами та фермерськими господарствами для вирощування зернових та технічних культур, бобових культур і насіння олійних культур. Ґрунти родючі, сприятливі для садівництва і городництва.

Однак, внаслідок вирубування лісів, знищення трав'яного покриву, розорювання схилів на частині території громади поширена ерозія ґрунтів, яка призводить до деградації земель.

Крім цього, характерна проблема забруднення території твердими побутовими відходами.

З метою зменшення забруднення поверхневих вод завдяки централізованому водовідведенню та очищенню господарсько-побутових стічних вод від населення та вторинних водокористувачів на очисних спорудах біологічного очищення перед їх відведенням у поверхневі водні об’єкти, ліквідації вигрібних ям, які споруджені без дотримання санітарних норм і правил, мають незадовільний, розгерметизований стан, що призводить до забруднення ґрунтів, підземних водоносних горизонтів, зменшення самовільних скидів стічних вод на рельєф місцевості та у поверхневі водні об’єкти від частини населення в якої відсутні вигрібні ями, покращення якості питної води, зменшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище проводяться роботи з будівництва каналізаційних мереж та очисних споруд для очищення стічних вод м. Глиняни.

Крім цього, НПС «Куровичі» ЛВДС «Броди» АТ «Укртранснафта» у с. Куровичі здійснює скид господарсько-побутових та виробничих стічних вод з власних очисних споруд біологічного очищення у р. Тимковецький Потік.

Основними джерелами викидів парникових газів в атмосферне повітря є:

- житловий сектор (в результаті споживання електроенергії та спалювання природного газу з метою забезпечення комфортних умов проживання);

- підприємства (в результаті споживання електроенергії та газу в технологічному процесі, при наданні послуг чи забезпеченні комфортних виробничих умов);

- транспортна сфера (в результаті спалювання викопного палива транспортними засобами, які використовують мережу доріг).

Однак, можна стверджувати, що обсяги викидів СО2 не є суттєвими, і до того ж, за останні роки зросло використання джерел відновлюванної енергії.

2.7. Несприятливі гідрометеорологічних явища: лавини, селі, рівні поверхневих вод.

Відсутні.

2.8. Стан здоров'я населення та впливу навколишнього природного середовища на здоров'я населення.

Глобальне забруднення атмосферного повітря і поверхневих вод негативно впливає на стан здоров'я населення. Однак, на території громади цей вплив незначний, відповідно не зафіксовано випадків масових захворювань.

З метою покращення якості води в м. Глиняни проводяться роботи з будівництва каналізаційної мережі та очисних споруд для очищення стічних вод міста.

2.9. Наслідки реалізованих проєктних рішень містобудівної документації для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

При реалізації проектних рішень містобудівної документації відсутні негативні наслідки для довкілля у тому числі для здоров’я населення.

            На територіях опрацьованих містобудівними проектами встановлені санітарно-захисні зони підприємств та передбачені належні заходи з зменшення негативного впливу на довкілля.

Розділ 3. Моніторинг використання землі:

3.1. Динаміка функціонального використання земель,

            Використання земель в межах розроблених містобудівних проектів відбувається відповідно до проектних рішень містобудівних проектів.

3.2. Додаткові потреби у територіях різного функціонального призначення;

            В межах розроблених містобудівних проектів витримано баланс міх функціональним призначенням територій для забезпечення планомірного розвитку.

3.3. Надання у власність та користування земельних ділянок під будівництво;

            У зв’язку з введенням воєнного стану в даний момент діє мораторій на надання земельних ділянок для будівництва у власність.

3.4. Контроль відповідності земельних ділянок, що відводяться, та об'єктів, що будуються, функціональному зонуванню території;

            Контроль відповідності земельних ділянок, що відводяться, та об'єктів, що будуються, функціональному зонуванню території ведеться постійною комісією з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин. Порушень при забудові відведених ділянок не виявлено.

Розділ 4. Моніторинг забудови

4.1. Надання містобудівних умов та обмежень;

            Протягом звітного періоду містобудівні умови і обмеження не надано.

4.2. Надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

            Протягом звітного періоду видано один будівельний паспорт на реконструкцію індивідуального житлового садибного будинку.

4.3. Надання технічних умов;

            Протягом звітного періоду не надано технічних умов

4.4. Реєстрація повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт;

            Протягом звітного періоду повідомлень про початок будівельних робіт не зареєстровано

4.5. Реєстрація декларацій про початок виконання будівельних робіт;

            Протягом звітного періоду декларацій про початок виконання будівельних робіт не зареєстровано

4.6. Реєстрація виданих дозволів на виконання будівельних робіт;

            Протягом звітного періоду дозволів на виконання будівельних робіт не зареєстровано

4.7. Реєстрація декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів;

            Протягом звітного періоду декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів не зареєстровано

4.8. Статистична звітность балансової вартості майнових комплексів;

            Протягом звітного періоду не приймалися на баланс майнові комплекси

4.9. Матеріали виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва.

            Протягом звітного періоду не відбулося завершення будівництва.

Розділ 5. Моніторинг демографічної ситуації та розселення

Населений пункт

Населення

Всього

До 18 років

18-60 років

Більше 60 років

Перегноїв

217

400

205

822

Кривичі

54

154

54

262

Всьго по Перегноївському СО

1084

Куровичі

256

681

296

1233

Печенія

8

31

57

96

Солова

41

122

71

234

Туркотин

25

112

53

190

Всього по куровицькому СО

1753

В.Полюхів

23

96

116

235

Розворяни

38

191

92

321

Заставне

114

366

162

642

Вижняни

37

140

71

248

Всього по Заставнянському СО

1446

Словіта

163

469

207

839

Якторів

53

316

84

453

Мазів

5

17

9

31

Всього по словітському СО

1323

Підгайчики

97

276

137

510

Погорільці

44

128

71

243

Косичі

4

18

12

34

Шопки

0

10

7

17

Всього по Підгайчиківському СО

804

Глиняни

467

1470

1027

2964

Женів

32

140

74

246

Всього по Глинянах

3210

Разом

1678

5137

2805

9620

 

 

Розділ 6. Моніторинг соціально-економічної діяльності

            Глинянська міська рада знаходиться у процесі заключення угоди на розробку стратегії соціально-економічного розвитку громади.

Розділ 7. Моніторинг просторових зв’язків та транспортної мобільності

7.1. Узагальнення обсягів та напрямів сталих виробничих, трудових, культурно-побутових, рекреаційних взаємозв'язків із суміжними адміністративно-територіальними одиницями (територіальними громадами);

            - Глинянська міська територіальна громада має тісні трудові, культурно-побутові, рекреаційні взаємозв’язки з Золочівською міською територіальною громадою, оскільки до 1 січня 2021 року усі населені пункти громади належали до Золочівського району

7.2. Зв’язність територій та транспортної доступності місць розселення та об’єктів інфраструктури;

            Головними транспортними магістралями громади, що обєднує місця розселення та обєкти інфраструктури є автодороги

            - Т1806 автомобільний шлях територіального значення Рівне — Млинів — Демидівку — Берестечко — Буськ — Красне — Глиняни — Перемишляни

            - Н02 автомобільна дорога національного значення  Кременець—Біла Церква—Ржищів—Канів—Софіївка(що стала новим національним коридором «Центр — Захід»)

            Також принципове значення для економічного і соціального розвитку громади є відновлення історичного шляху Львів – Глиняни(історична назва Тракт Глинянькій), яка зі Львова , через Підбірці, Миклашів, Нижню Білку, Сухоріччя, Заставне прямувала до Глинян. Орієнтовна віддаль до обласного центру даним шляхом – 30 км

7.3. Рівень безпеки дорожнього руху, наявності заторових явищ на вулицях і дорогах,

            Заторові явища на вулицях і дорогах громади, на даний момент, відсутні

7.4. Співвідношення використання різних видів транспорту для здійснення різних типів переміщень

            Громадські перевезення в межах території громади виконуються автотранспортними підприємствами обласного підпорядкування. Інші види громадського транспорту на території громади відсутні.

Розділ 8. Моніторинг інфраструктури

8.1. Розвитку транспортної інфраструктури, а саме об’єктів залізничного, автомобільного, водного, повітряного транспорту, в тому числі громадського, транспорту, зовнішнього транспорту, вулично-дорожньої мережі;

            На території громади відсутні транспортно – пересадочні вузли чи інші види транспортного сполучення крім автомобільного.

8.2. Розвиток інженерної інфраструктури, в тому числі систем розподілу, зокрема, водопостачання, водовідведення, передачі/розподілу електричної енергії, транспортування/розподілу природного газу, систем теплопостачання та зв’язку;

            В м.Глиняни готується до здачі в експлуатації каналізаційна мережа. В інших населених пунктах громади відсутні централізоване водопостачання та водовідведення. Населені пункти громади газифіковані та забезпечені електропостачанням.

8.3. Розвиток в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (території територіальної громади) загальнодержавної, регіональної та місцевої інфраструктури;

            На території громади відсутні обєкти загальнодержавної, регіональної інфраструктури.

8.4. Стан житлового фонду, об'єктів обслуговування та комунального господарства;

            Житловий фонд громади в задовільному стані.

8.5. Рівень розвитку соціальної інфраструктури, в тому числі забезпеченості територій закладами освіти, охорони здоров’я, пожежними депо, іншими об’єктами життєзабезпечення та закладами надання соціальних послуг;

            Розвиток соціальної інфраструктури для забезпечення населення обєктами відповідно до розроблених генеральних планів населених пунктів.

9. Забезпечення безбар’єрності вулично-дорожнього мережі та міського простору;

1. Рівень автомобілізації та забезпеченості паркомісцями за складом парку та видами зберігання;

            На момент проведення моніторингу забезпеченість місцями зберігання транспорту задовільна.

Розділ 10. Моніторинг реалізації містобудівної документації

10.1. Виконання плану реалізації містобудівної документації.

            При розвитку населених пунктів враховуються рішення містобудівних проектів розроблені з дотриманням чинних нормативно правових актів у сфері містобудування та архітектури.

10.2. Виконання планувальних рішень містобудівної документації вищого рівня, передбачених на території, щодо якої здійснюється містобудівний моніторинг;

            Виконуються рішення наявних генеральних планів населених пунктів.

10.3. Наявність та актуальності геопросторової інформації у відповідних базах даних на відповідну територію, відповідності форматів геопросторових даних містобудівної документації вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території»,

            Геопросторова інформація у відповідних базах даних відсутня

10.4. Встановлення відповідності проектних рішень усіх видів містобудівної документації між собою, а також відповідності документам стратегічного планування усіх рівнів;

            Прийняті проектні рішення в усіх видах містобудівної документації узгоджені між собою. Комплексний план просторового розвитку території Глинянської територіальної громади не розроблений.

10.5. Відповідность містобудівної документації чинним нормативно-правовим актам з питань містобудівної діяльності та державним будівельним нормам;

            Вся містобудівна документація розробляється з дотриманням нормативно-правових актів з питань містобудування та архітектури і державним будівельним нормам.

Розділ 11. Висновки щодо доцільності внесення змін до містобудівної документації

11.1. Оцінка загального забезпечення сталого розвитку територій та населених пунктів, відповідності тенденцій розвитку Цілям Сталого Розвитку ООН;

Ціль 1. Подолання бідності

            З метою розширення доступу до базових ресурсів і послуг в межах громади функціонує Центр Надання Адміністративних Послуг.

Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства

            На основі наявної містобудівної документації відбувається планомірний розвиток, в тому числі і сільськогосподарських підприємств. Які, в свою чергу, займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції із застосування передових технологій для підвищення продуктивності і зниження негативного впливу на довкілля.

Ціль 3. Міцне здоров'я і благополуччя

            Для забезпечення доступу громадян до медично-лікувальних закладів при розробці генеральних планів населених пунктів резервуються території розміщення закладів охорони здоровя.

Ціль 4. Якісна освіта.

            На території громади відсутні вищі навчальні заклади чи заклади середньої спеціальної освіти. При розробці генеральних планів зарезервовано території для розміщення обєктів дошкільних навчальних закладів та закладів середньої освіти.

Ціль 5. Гендерна рівність

            Скарг на порушення прав особи за гендерною ознакою не поступало.

Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови

            Генеральний план м. Глиняни передбачає будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення, та очисних споруд.

            Генеральний план с. Шопки передбачає будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення.

            Генеральний план с. Солова передбачає будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення, та очисних споруд.

            Генеральний план с. Куровичі передбачає будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення, та очисних споруд.

            Генеральний план с. Словіта передбачає будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення, та очисних споруд.

            Генеральний план с. Якторів передбачає будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення, та очисних споруд.

Ціль 7. Доступна та чиста енергія

            У генеральному плані с. Солова зарезервовано 8 га території для будівництва енергогенеруючої станції(сонячні панелі)

Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання

            Складова частина економічного зростання є планування розвитку населених пунктів передбаченого у містобудівній документації.

Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура

            Населені пункти громади забезпечені доступом до інтернету для забезпечення рівноправного доступу до інформації та знань, а також стимулювання інновацій і підприємництва.

Ціль 10. Скорочення нерівності

            З метою залучення інвестицій у місцевий бюджет при розробці містобудівних проектів резервуються території для розміщення виробничих, комунально-складських чи обєктів інженерної інфраструктури.

Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад

            Забезпечення сталого розвитку населених пунктів забезпечується наявною містобудівною документацією, що враховує можливості розвитку та пропонує перспективи розвитку враховуючи наявну соціально-економічну ситуацію в суспільстві.

Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво

            Важливими кроками з метою відповідального споживання є сортування сміття, скорочення відходів та утилізація токсичних відходів.

            На території громади не передбачено підприємств з утилізації чи вторинної переробки відходів.

Ціль 13. Пом'якшення наслідків зміни клімату

            До мешканців громади регулярно доводяться методи господарювання, що проводяться з метою скорочення викидів парникових газів.

Ціль 14. Збереження морських ресурсів

            На території громади відсутні морські екосистеми.

Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші

            Землі лісового господарства захищені законом від руйнування та розорювання.

Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути

            На території громади не виявлено випадків незаконного обігу зброї чи випадків насильства.

Ціль 17. Партнерство заради сталого розвитку

            Громада активно співпрацює з приватними інвесторами та державними органами всіх рівнів з метою залучення інвестицій та економічного і соціального розвитку.

11.2. Аналіз сильних і слабких сторін розвитку території, можливостей і загроз (SWOT-аналіз), характеристику порівняльних переваг, викликів та ризиків щодо перспектив її розвитку;

            Сильні сторони – цілісність території; доступ до транспортних магістралей; активна сільськогосподарська діяльність; доступ до інженерних мереж; наявність природних джерел води; значний туристичний потенціал; значний перелік пам’яток історії та архітектури

            Слабки сторони – відсутність прямого транспортного сполучення з обласним центром; відсутність залізничного сполучення; брак виробничих обєктів; недостатнє забезпечення містобудівною документацією; низьке сполучення між собою населених пунктів громади.

            Виклики - Відновлення автодороги Львів-Глиняни(історична назва Тракт Глинянській); збільшення територій виробничого призначення та розвиток сектору промислових та інших виробничих обєктів

            Ризики – зміна політичного устрою та соціально-економічних умов, відсутність стабільного економічного розвитку,  що знизить інвестиційну привабливість країни загалом

           

11.3. Обгрунтування доцільності (у разі визначення такої) необхідності внесення змін у містобудівну документацію за результатами містобудівного моніторингу.

            Громада потребує розробку комплексного плану просторового розвитку території громади.

            Крім того розробки генеральних планів потребують наступні населені пункти:

            с. Перегноїв(населення 822 чол.)

            с. Кривичі(населення 262чол.)

            с. Туркотин(населення 190чол.)

            с. В.Полюхів(населення 235чол.)

            с. Розворяни(населення 321чол.)

            с. Заставне(населення 642чол.)

            с. Вижняни(населення 248чол.)

            с. Мазів(населення 31чол.)

            с. Косичі(населення 34 чол.)

            с. Женів(населення 246 чол.)

У двох населених пунктах генеральні плани розроблені понад 25 років тому

            с. Підгайчики(населення – 510чол.) – 1996р.

            с. Погорільці(населення – 243чол.) – 1972р.

Для центру громади, м.Глиняни досі не затверджено межі. Генеральний план м.Глиняни(населення 2965чол.) розроблено 2010-2012 року

            Інші генеральні плани на момент проведення моніторингу відповідають соціально-економічним потребам громади.